آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۶

csharp ۰

جلوگیری از باز شدن مجدد برنامه

solution in Windows form application Prohibit again run  application(reopen application). ۱- first add Class RunAlready.cs ۲-Call method processIsRunning() with Name Process from RunAlready.cs in Program.cs Program.cs: ===================

  class RunAlready: ===================

منبع...