کار با زمان و تاریخ شمسی در اندروید (DatePicker و TimePicker)

این کتاب خانه کاملا متریال دیزاین است ! و کار دوست عزیز و همکار اینجانب جناب آقای مجتبی پور اصغر است که می توانید در پایان صفحه گیت ایشون را بازدید نمایید .

برای استفاده از آن باید مثل همیشه ابتدا کتاب خانه آن را اضافه کنیم

به فایل Build.gradle رفته از نوع Top level و خط زیر را به بخش repositories اضافه کنید.

 mavenCentral()

برای این کار وارد فایل Build.gradle شده از نوع module و خط زیر را در بخش dependencies قرار دهید.

پروژه خود را sync کنید

از کد زیرا برای باز کردن DatePicker استفاده کنید.

PersianCalendar now = new PersianCalendar();

DatePickerDialog datePickerDialog = DatePickerDialog.newInstance(new DatePickerDialog.OnDateSetListener() {

@Override

datePickerDialog.show(getFragmentManager(), “tpd”);

public void onDateSet(DatePickerDialog view, int year, int monthOfYear, int dayOfMonth) {

Toast.makeText(MainActivity.this, “” + year + “/” + monthOfYear + “/” + dayOfMonth, Toast.LENGTH_SHORT).show();

}, now.getPersianYear(),now.getPersianMonth(),now.getPersianDay());

}

datePickerDialog.setThemeDark(true);

از setThemeDark برای تغییر theme استفاده شده است.

برای اینکه تاریخ انتخاب شده کاربر را بگیرم از کد زیر استفاده کنید.

 

@Override

public void onDateSet(DatePickerDialog view, int year, int monthOfYear, int dayOfMonth) {

String date = “You picked the following date: “+dayOfMonth+”/”+(monthOfYear+1)+”/”+year;

Toast.makeText(getApplicationContext(), date, Toast.LENGTH_SHORT).show();

}

برای اینکه رنگ آن را تغییر دهید وارد فایل colors.xml شده در مسیر res/values و خط های زیر را به آن اضافه کنید.

<color name=”mdtp_accent_color”>#009688</color>

<color name=”mdtp_accent_color_dark”>#00796b</color>

برای اینکه کنسل شدن آن را handle کنید (یعنی تشخص بدید انتخاب شده است یا نه) از کد زیر استفاده کنید.

pdp.setOnCancelListener(new DialogInterface.OnCancelListener() {

@Override

public void onCancel(DialogInterface dialogInterface) {

Log.d(“TimePicker”, “Dialog was cancelled”);

}

});

کتابخانه و آموزش در لینک اینجا 

 

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *